PRODUCT

محصولات

محصولات فوکا صنعت صبا به شرح ذیل می باشد.

شریدر
آهن
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.
فلزات
رنگی
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.
پسماندهای
با ارزش
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.
فرآوری برای
کارخانه های ذوب
کارخانه ها به تجهیزات پیشرفته فناوری مانند ابزار مکانیکی احتیاج دارند.

درباره کارخانه

فوکا صنعت صبا

کارخانه ، کارخانه تولید یا کارخانه تولید یک سایت صنعتی است ،
که معمولاً از ساختمانها و ماشین آلات تشکیل شده است

RECYCLE

فرآیند بازیافت

مراحل فرآیند بازیافت در کارخانه

فوکا صنعت صبا به شرح زیر انجام میشود

1000

تّن بازیافت در سال

دریافت مواد اولیه

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.هر کارخانه به منظور دستیابی به تولیدات به تعدادی دستگاه، ابزار و تجهیزات نیازمند است که در کنار نیروی انسانی بتواند از آنها بهره ببرد. محصولات تولید شده در کارخانه ها در محلی به نام انبار نگه داری می شوند.

تفکیک

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.هر کارخانه به منظور دستیابی به تولیدات به تعدادی دستگاه، ابزار و تجهیزات نیازمند است که در کنار نیروی انسانی بتواند از آنها بهره ببرد. محصولات تولید شده در کارخانه ها در محلی به نام انبار نگه داری می شوند.

2000

کیلو گرم تفکیک در ساعت

20

تّن بازیافت در روز

فرآوری صنعتی

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.هر کارخانه به منظور دستیابی به تولیدات به تعدادی دستگاه، ابزار و تجهیزات نیازمند است که در کنار نیروی انسانی بتواند از آنها بهره ببرد. محصولات تولید شده در کارخانه ها در محلی به نام انبار نگه داری می شوند.

محصولات نهایی

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.هر کارخانه به منظور دستیابی به تولیدات به تعدادی دستگاه، ابزار و تجهیزات نیازمند است که در کنار نیروی انسانی بتواند از آنها بهره ببرد. محصولات تولید شده در کارخانه ها در محلی به نام انبار نگه داری می شوند.

8000

ساعت بازیافت در ماه

456

ساعت زمان برای هر تن تفکیک

مدیریت پسماند

کارخانه ساختمانی بزرگ یا مجموعه‌ای از ساختمان‌ها است که در آن به تولید صنعتی می‌پردازند.هر کارخانه به منظور دستیابی به تولیدات به تعدادی دستگاه، ابزار و تجهیزات نیازمند است که در کنار نیروی انسانی بتواند از آنها بهره ببرد. محصولات تولید شده در کارخانه ها در محلی به نام انبار نگه داری می شوند.